مدل ناژین (طبی فنری متصل) 4سال ضمانت (6)

مدل مارینا(طبی فنری متصل) 5سال ضمانت (8)

مدل جیوا (طبی فنری متصل) 6سال ضمانت (6)

مدل آوین نوین(طبی فنری منفصل) 7سال ضمانت (6)

مدل دکتر ویستر ارتوپدیک (سوپرطبی فنری) 7سال ضمانت (6)

مدل دکتر ویستر(طبی فنری متصل) 7سال ضمانت (6)

مدل ویسکو ویستر(طبی اسفنجی) 7سال ضمانت (6)

مدل ویس پاکت(طبی فنری منفصل) 7سال ضمانت (6)

مدل کرون ویستر(سوپرطبی فنری منفصل) 8سال ضمانت (6)